Lưu trữ Stories

Vướng tiếng lòng – Chương 5

Chương 5. Mộ gia Tri Tửu Mộ Tri Tửu xuyên qua hành lang thật dài, nhìn thấy Mộ Lệ Phong cùng Diêu Nhược Thuần ở trong đình viện, gấp không chờ nổi liền chạy tới, “Cha, nương.” Diêu Nhược Thần…

error: Content is protected !!